สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย
ข้าราชการ

นายนพรุจ ปิ่นทอง ตำแหน่ง สสอ.บางกรวย

รางวัลต่างๆ
ควบคุมไข้เลือดออกออกสื่อมวลชนที่ รพ.สต.บางขนุน
ข้อมูล และ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2567 รพ.สต.บางคูเวียง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.วัดสนามนอก

ข้อมูล และ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รพ.สต.บางคูเวียง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.บางขนุน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.ศาลากลาง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.วัดบางไกรใน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.วัดสนามนอกฯ

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างฯ รพ.สต.วัดสนามนอก

แผนจ้างเหมาบุคคล 2564 รพ.สต.วัดหูช้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 รพ.สต.วัดหูช้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 รพ.สต.ศาลากลาง

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

นโยบายผู้บริหาร

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อฯ

คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศog64_lcd

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2564 รพ.สต.วัดสนามนอก

แผนจัดซื้อ-จ้างรพ.สต.ศาลากลางปี 65

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.บางกรวย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

 

 

 

โทร.024475940 FAX. 02-447-5940

Email1 ph024475940@gmail.com

แผนที่ ,ประชากร

 

 

ผลสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.มหาสวัสดิ์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯรพ.สต.บางกรวย

ประกาศรับสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.บางคูเวียง

ประกาศสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.วัดสนามนอก

รับสมัครทำความสะอาดรพ.สต.วัดสนามนอก

ประกาศผู้ชนะเสนอฯรพ.สต.บางคูเวียง

แผนซื้อุเชื้อเพลิง 2564 รพ.สต.ศาลากลาง

โครงสร้างหน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และการขออนุญาตฯ

บันทึก + ประกาศดีเด่น-ดีมาก พกส. รอบ ต.ค. 63

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและฯ

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2564

แผนจัดซื้อ-จ้างรพ.สต.พระยาฯปี 65

แผนซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรพ.สต.ศาลากลางปี 65

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก .แนบ1.แนบ2

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก.แนบ1.แนบ2

สมัครลูกจ้างฯรพ.สต.วัดบางไกรใน

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก1 ,2 ,3

ประกวดราคาสร้างหลังคาฯรพ.สต.พระยาฯ

ประกวดราคาสร้างหลังคาฯรพ.สต.พระยาฯ 1

แผนจัดซื้อ-จ้างปี2567รพ.สต.พระยาฯ 1

แผนจ้างบุคคลธรรมดา ปี2567รพ.สต.พระยาฯ 1

คำสั่งชมรมจริยธรรม 2567

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2567

 

ข้อมูล และ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.วัดหูช้าง

แผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น2563สสอ.บางกรวย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.วัดบางไกรใน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ รพ.สต.มหาสวัสดิ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.ปลายบาง

ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รพ.สต.วัดสนามนอก

แผนเช่าถ่ายเอกสาร 2564 รพ.สต.วัดหูช้าง

ประกาศสมัครลูกจ้างฯรพ.สต.วัดสนามนอก1

รับสมัครทำความสะอาดรพ.สต.วัดสนามนอก

แผนจ้างบุคคลธรรมดา 2564 รพ.สต.ศาลากลาง

จรรยาบันกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ผู้บริหารของหน่วยงาน

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งฯ

รับสมัครทำความสะอาดรพ.สต.วัดสนามนอก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าฯ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอก

กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ

แผนจัดซื้อ-จ้างรพ.สต.วัดหูช้างปี 65

แผนจัดซื้อ-จ้างรพ.สต.บางคูเวียงปี 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ลิขสิทธิ์ 2550(2007)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวยห้ามคัดลอก พิมพ์ซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ข้อมูลที่ปรากฎหน้าเว็บไซด์รวมถึงการทำเฟรมหรือวิธีการบันทึกคล้ายกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย

กิจกรรมกองทุนสุขภาพท้องถิ่น